Actueel

Bedrog door Zorgverzekeraars

Bedrog door Zorgverzekeraars

Geen enkele organisatie in de Zorg durft het aan om zich uit te spreken tegen het beleid van Zorgverzekeraars, zo lijkt het.

In 2020 stuurde Stichting Ik Stop Ermee een brief aan alle spelers in de stoppen met roken markt, waaronder alle zorgverzekeraars, om duidelijkheid te verschaffen aan de premiebetaler over het vergoedingenbeleid Stoppen met Roken. Door vrijwel iedereen werden we verwezen naar interne inkooppagina`s met zoveel vage termen dan niemand, zelfs wij niet, de voorwaarden begreep. Dit is een trucje om afwijzingen te rechtvaardigen. Uit interne documenten blijkt dat het Verbond van Verzekeraars en enkele grote Farmaceuten achter deze strategie zitten en ze hebben ZN, het Zorginstituut en de Zorgautoriteit in hun zak. Zelfs de rechter begreep de voorwaarden niet. Wij lieten 25 verschillende afwijzigingsbrieven zien van Zilveren Kruis, iedere keer om een andere reden. De hoofd van het team Telefonisch Contact schreeft: Poeier ze af naar eigen inzicht!

 

Hieronder de brief die wij stuurden:

 

Geachte directie,

 

 

 

Stichting Ik Stop Ermee is zo’n 15 jaar geleden begonnen met het verzorgen van trainingen om mensen te laten stoppen met roken. We doen dat volgens een methode waarbij we deelnemers bewust maken van de werking van sigaretten en de fysieke en mentale effecten die daardoor teweeg worden gebracht. Het is met name dit bewustwordingsproces dat ertoe leidt dat onze methode al die tijd overeind is gebleven en steeds succesvoller wordt. De methode is onlangs uitgebreid met maandelijkse contactmomenten zowel telefonisch als per mail en verder zijn wij geen uitgesproken tegenstander meer van het gebruik van medicijnen, mits onder zeer deskundige begeleiding.

 

 

 

Enkele feiten en cijfers:

 

Per jaar ca. 18.000 aanmeldingen

We geven cursussen bij bedrijven zoals DHL, Ahold, BAM, UMC, Robeco, Coolblue, KLM, Ikazia, VUMC, IND, Holland Casino, Zegro, VHD, Mars, Etos, VvAA, Albert Heijn, Politie, OM, ING, Philips, VGZ, Rabobank, Univé, Van der Valk, Copaco, VWS etc. etc.

In ongeveer iedere provincie van Nederland geven we maandelijks een cursus aan gemiddeld ca. 100 rokers

Organisatorisch vallen we sinds 2018 onder holding FIT-NL (KVK 72707615)

 

 

Sinds jaar en dag trachten we onze methode voor de deelnemers vergoed te krijgen bij zorgverzekeraars. Desgevraagd laat het Zorginstituut Nederland weten:

 

 

 

Stichting Ik Stop Ermee voldoet aan de door de overheid gestelde voorwaarden. De basisverzekering vergoedt hulp bij stoppen met roken (jaarlijks 1 programma). Het gaat om methoden die werken, zoals persoonlijke coaching of groepstrainingen. Het valt niet onder het eigen risico. Nicotinevervangers en medicijnen op recept worden ook vergoed, maar alleen in combinatie met begeleiding. Bepaalde verzekeraars bieden de klant een extra dekking voor cursussen, die niet zijn opgenomen in het basispakket. Deze polis informatie is niet bekend bij het Zorginstituut Nederland.

 

 

 

Een dergelijke open norm (“methoden die werken”) leidt uiteraard tot een uiterst subjectieve beoordeling van de diverse methoden die in Nederland aangeboden worden. Dientengevolge worden wij geconfronteerd met een vergoedingenbeleid waar geen tabak van valt te maken.

 

 

 

Om meer helderheid te verkrijgen en om toe te werken naar een meer homogeen beleid waarmee wij onze deelnemers duidelijke informatie kunnen geven over de vergoeding van onze methode door hun zorgverzekeraars vragen wij door middel van dit schrijven aan alle zorgverzekeraars in Nederland ons meer inzicht te verschaffen in hun beoordelingscriteria in het algemeen en meer bijzonder door te antwoorden op een aantal specifieke vragen.

 

 

 

ALGEMEEN

 

 

 

Kunt u inzicht verschaffen in de wijze waarop u beoordeelt of een methode om te stoppen met roken werkt en daarmee voor dekking onder uw verzekeringspolis in aanmerking komt?

 

 

 

SPECIFIEK

 

 

 

1. Is het u bekend of de overheid, naast de hierboven genoemde norm van het Zorginstituut, (nadere) voorwaarden stelt waar onze methode aan zou moeten voldoen om voor dekking in aanmerking te komen voldoen? Zo ja, welke?

 

2. Klopt het dat de methoden die vergoed worden moeten voldoen aan de NHG zorgmodule Leefstijl Roken?

 

3. Is het u bekend of Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft bepaald dat alle methoden moeten voldoen aan de NHG zorgmodule Leefstijl Roken?

 

4. Is het juist dat de methoden, om voor dekking in aanmerking te komen, moeten voldoen aan de CBO richtlijn Tabaksverslaving?

 

5. Klopt het dat je een verwijzing nodig hebt van een huisarts of medisch specialist om je rekening vergoed te krijgen?

 

6. Klopt het dat een inschrijving bij het Kwaliteitsregister een voorwaarde is voor vergoeding?

 

7. Klopt het dat er een (wettelijke) voorwaarde geldt dat er langdurige en persoonlijke begeleiding op basis van een Stepped Care programma moet worden geboden?

 

8. Klopt het dat alleen lange cursussen met intensieve begeleiding worden vergoed?

 

9. Klopt het dat één van de voorwaarden is dat het een programma moet zijn van minimaal 3 maanden onder begeleiding en coaching door een huisarts of instelling die daarvoor is bevoegd en dat tijdens dit traject ondersteuning moet worden geboden met nicotine vervangende medicijnen?

 

10. Bestaan er (andere) voorwaarden waar een professionele aanbieders zoals wij aan moet voldoen en zo ja, waar zijn die te vinden?

 

 

 

Onze succesvolle methode heeft inmiddels vele duizenden mensen geholpen te stoppen met roken. Daar zijn we trots op. Het zou goed zijn indien we in samenwerking met de zorgverzekeraars in Nederland tot een meer uniform vergoedingenbeleid weten te geraken zodat duidelijkheid kan worden geboden of de (geringe) kosten die onze methode met zich brengt, voor vergoeding in aanmerking komen.

 

 

 

Uw reactie op dit schrijven wordt door ons bijzonder op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Stichting `Ik stop ermee` (S.I.S.E.)

 

Drs. H.A.H. Hairwassers (Hugo)

 

 

 

Van Musschenbroekstraat 87, 3514 XJ Utrecht (hoofdkantoor)

 

Javakade 378, 1019 SB Amsterdam

 

Litserstraat 27, 5275 BS Den Dungen

 

020 7005113

 

Direct nummer 0638241741

 

www.ikstopermee.nl

 

ps: wij werken allemaal met één mailadres. Als u mij persoonlijk wilt mailen is het belangrijk om mijn voor- of achternaam te vermelden in de aanhef